Eerste oproep

In de eerste kapitaalronde werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Met dat bedrag werden een aantal zonne-installaties gezet op verschillende grote daken in Vlaanderen, onder meer van een reeks Don Boscoscholen.

Info over de aanbieding

Het maximumbedrag van de aanbieding was bepaald op 3 miljoen euro maar werd niet gehaald door minder gunstige marktomstandigheden op moment van de kapitaalsronde.
De aanbieding liep van 1 maart 2011 tot en met 30 november 2011. De aandelen werden uitgegeven door middel van inschrijving in het aandelenregister na storting van het met de verworven aandelen overeenstemmende bedrag.
Er waren geen instap- of uitstapkosten.

Wat krijgt u als aandeelhouder

  • Als aandeelhouder wordt u (per mail) op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
  • U heeft ook stemrecht in de Algemene Vergadering. Het stemrecht is per aandeelhouder beperkt tot max. 10% van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde aandelen.)
  • CVBA Energie voor meer Natuur verwacht een jaarlijks dividend te kunnen uitbetalen aan haar vennoten van maximum 6%. Het is aan de Algemene Vergadering van CVBA Energie voor meer Natuur om over de winstuitkering te beslissen.

CVBA Energie voor meer Natuur wijst erop dat het vooropgestelde dividend een realistische inschatting is, maar de vennootschap niet bindt.

Het sluit ook niet uit dat de Algemene Vergadering van de CVBA op termijn beslist dat de Raad van Bestuur nieuw variabel kapitaal moet aantrekken dat ook in minder rendabele (maar bijvoorbeeld wel maatschappelijk zeer relevante) projecten belegd kan worden waardoor het dividend lager uitvalt.

Aangezien CVBA Energie voor meer Natuur erkend is door de Nationale Raad voor de Coöperatie was het eerste dividendbedrag van 170 euro (aanslagjaar 2010) vrijgesteld van roerende voorheffing. De vrijstelling geldt per belastingplichtige private persoon. Belastingplichtigen die in meerdere door de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende CVBA’s aandelen houden, moeten het bedrag van de verschillende dividenden samentellen.

Vanaf het jaar 2018 is de CVBA verplicht 25% roerende voorheffing aan de bron af te houden bij de uitbetaling van het dividend.