Risico’s

Risico’s eigen aan CVBA Energie voor meer Natuur

 • De beslissingen over het dagelijks beleid binnen de CVBA worden genomen door de Raad van Bestuur.
 • De raad van bestuur bestaat voor 1/3 uit leden door de Algemene Vergadering verkozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders categorie A (Linea Trovata Groep); voor 1/3 uit leden door de Algemene Vergadering verkozen uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders categorie B (Natuurpunt Groep) en voor 1/3 uit leden die zich rechtstreeks vanuit de Algemene Vergadering kandidaat stellen én verkozen worden door de Algemene Vergadering.
 • De bestuurders met een Linea Trovata signatuur beslissen in de Raad van Bestuur van CVBA Energie voor meer Natuur mee over de door Linea Trovata ontwikkelde projecten. Telkens dit nodig wordt worden offertes gevraagd op de markt, op die manier kan de CVBA nagaan wat de marktvoorwaarden zijn.
 • De Raad van Bestuur zal op onafhankelijke en discretionaire wijze investeringsbeslissingen kunnen nemen, zonder daartoe de goedkeuring te moeten vragen van de vennoten. Risicobeperking en voldoende rendement zijn belangrijke leidraden waarover harde afspraken gemaakt zijn tussen de oprichters.
 • Het stemrecht op de Algemene Vergadering is beperkt tot maximum 10% van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde aandelen.

Risico’s eigen aan de aandelen van CVBA Energie voor meer Natuur

 • In principe kan men de eerste 3 jaar niet uittreden. De statuten voorzien wel een uitzondering voor vervroegde uittreding omwille van noodgevallen (aankoop onroerend goed en ernstige ziekte). Als het totaal bedrag van de uittredingen op jaarbasis hoger ligt dan 1/15 van het totale geplaatste kapitaal, kan de Raad van Bestuur beslissen om de uittredingen tijdelijk te weigeren.
 • Als projecten aflopen en er geen nieuwe investeringen gevonden worden kan de Raad van Bestuur beslissen om volstorte aandelen terug te betalen volgens het principe ‘last in, first out’.
 • De aandelen zijn overdraagbaar, maar er bestaat geen gereglementeerde markt voor.
 • Een vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap recht op maximaal de bij toetreding volstorte waarde, eventueel verminderd met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. De aandelen geven dus geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarden. Ook in geval van ontbinding of vereffening van de CVBA is het mogelijk dat de vennoot het geïnvesteerde kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Daartegenover staat wel dat er van bij de aanvang naar gestreefd werd een jaarlijks dividend van 6% toe te kennen. In de praktijk is het jaarlijks dividend tot nu toe steeds 2,5% geweest.

Risico’s verbonden aan het ontbreken van depositobeschermingsregeling

 • De aandelen komen niet in aanmerking voor de waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Risico’s eigen aan de investering

 • Opbrengstrisico
  Het eerste jaar investeerde CVBA Energie voor meer Natuur uitsluitend in zonne-installaties in België, en meer in het bijzonder in Vlaanderen. Wat Vlaanderen betreft waren er vergevorderde overheidsplannen om het subsidiesysteem (groene stroomcertificaten) te hervormen; wat betekende dat het bestaande afbouwscenario nog sneller zou verlopen.. Hieruit volgde dat hoe sneller de installaties konden geplaatst worden, des te meer installaties er nog zouden kunnen genieten van de bestaande hogere gegarandeerde steunbedragen. (En dit voor een periode van 20 jaar).
  Dit betekende dat de ontwikkeling van de projectportefeuille onder een enorme tijdsdruk worden gerealiseerd omdat ze al voldoende lang in voorbereiding waren.
 • Bouwrisico
  Een ganse reeks projecten waren voorbereid en in detail ontwikkeld door teams binnen Linea Trovata Suntec NV. Het plaatsen van deze eerste reeks installaties werd ook gecoördineerd door het ingenieurs- en aannemingsbedrijf Linea Trovata Suntec NV. Deelname van deze groep verzekert enerzijds de expertise en de projectontwikkelingscapaciteit binnen de CVBA en anderzijds betekent dit ook nodige kennis van de hernieuwbare energiemarkt en beoordeling van investeringsmodellen. Een goede risico-inschatting is hierbij cruciaal : het werken op markten die goed gekend zijn door aanwezigheid en lokale werking, een grondige interne en/of externe due diligence per project, een gezamenlijke beoordeling met externe financiers zoals banken en leasingmaatschappijen en een gepaste verzekering van de projecten zijn de belangrijkste elementen in de risico-beheersing.
 • Eigendoms- en exploitatierisico
  Voor alle gebouwde projecten wordt er op het ogenblik van aanvang van de exploitatie een onderhoudscontract en een verzekerings¬contract afgesloten. Voor de grotere installaties kan de Raad van Bestuur oordelen ook een verzekering ter afdekking van het verlies aan opbrengst af te sluiten.

  Indien CVBA Energie voor meer Natuur een niet-verzekerd verlies zou lijden of een verlies zou lijden dat de limieten van de verzekeringspolissen in aanzienlijke mate overschrijdt, kan dit een nadelig effect hebben op de resultaten. Daartegenover staat wel dat het risico gespreid is omdat er op verschillende locaties gewerkt wordt.

Risico’s verbonden aan de wijziging in de reglementering omtrent coöperatieve vennootschappen.

 • Gewijzigde regelgeving, onder meer inzake het fiscale statuut van de aandelen, kunnen van invloed zijn op de werking van de vennootschap en op de aantrekkelijkheid van de situatie van de coöperanten.