FAQ – Veelgestelde vragen

U vindt meer informatie over de coöperatieve en over de uitgifte van aandelen in het prospectus. Het prospectus is een wettelijk vereist document waarin alle informatie over de aandelen, de CVBA, het financieel plan en de risicofactoren gebundeld is.

Momenteel worden er geen nieuwe aandelen meer aangeboden.

Het aantal aandelen per aandeelhouder is onbeperkt. In de AV geldt het beginsel ‘1 aandeel, 1 stem’, maar het stemrecht is geplafonneerd op 10% van de geldig vertegenwoordigde aandelen.

Wie elektronisch intekent op aandelen krijgt eerst een e-mail met de vraag om de intekening te bevestigen. Kort na de bevestiging krijgt u een e-mail met daarin een rekeningnummer (IBAN nummer) en een gestructureerde mededeling. We vragen u om bij de overschrijving de gestructureerde mededeling over te nemen. Op die manier weten we exact voor welke inschrijving de betaling gebeurt.

Wie op papier intekent en geen mailadres opgeeft krijgt een papieren uitnodiging tot betaling.

Het heeft geen zin geld te storten vooraleer u van ons een uitnodiging tot betaling krijgt.

Uw risico is in elk geval beperkt tot het bedrag van uw aandelen. In geval van faillissement kunt u een deel of zelfs de gehele inleg verliezen, maar u kunt op geen enkele andere manier aangesproken of verantwoordelijk gesteld worden voor daden van de vennootschap.

Er kan alleen een dividend uitgekeerd worden als er winst gemaakt wordt en als de Algemene Vergadering beslist om dividenden uit te keren. Als er geen of onvoldoende winst gemaakt wordt kan er geen of slechts een klein dividend uitgekeerd worden.

Een uitgebreide opsomming van de risico’s vindt u beschreven in het prospectus.

De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. De aandeelhouders krijgen een deel van de winst na belasting. Niet alle winst kan evenwel uitgekeerd worden. Er is een wettelijke verplichting om een deel van de winst te reserveren. En ook de bank verplicht ons om bepaalde reserves aan te leggen. Het wettelijk toegelaten maximum dividend bedraagt 6%. Tot nu toe werd jaarlijks een dividend van 2,5% uitbetaald.

Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.

Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de Algemene Vergadering.

Neen, aandeelhouders worden maar uitbetaald als er voldoende winst (na belasting) is. Bovendien kan niet alle winst uitgekeerd worden. Er is een wettelijke verplichting om een deel van de winst te reserveren. En ook de bank verplicht ons om bepaalde reserves aan te leggen.

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Aandelen zijn te allen tijde overdraagbaar aan andere vennoten. Om een overdracht te regelen volstaat het dat de overdrager het secretariaat van de CVBA schriftelijk op de hoogte brengt van de naam en het rijksregisternummer (of ondernemingsnr) van de overnemende vennoot.

Ook met betrekking tot uittreding streeft de CVBA ernaar zo’n soepel mogelijk systeem toe te passen. Art. 11. bepaalt het volgende:

Vennoten van het variabel kapitaal kunnen uittreden, maar pas na drie jaar na de verwerving van hun aandeel (aandelen). Uittreding gebeurt door schriftelijke melding aan het secretariaat van de CVBA (brief of e-mail). Uittredende vennoten krijgen een scheidingsaandeel, bestaande uit het totaal van het (de) oorspronkelijk gestorte bedrag(en) eventueel verminderd met de boekhoudkundige minderwaarde. Dat bedrag wordt binnen de drie maand na de uittreding teruggestort.

Uittreding kan ook tijdens de eerste drie jaar in de volgende gevallen als de vennoot kan voorleggen dat hij dringend geld nodig heeft voor de aankoop van onroerend goed of als gevolg van een ziekte, ongeval of een gelijkaardig voorval.

In geval van discussie wordt de zaak voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De uittreding mag evenwel worden geweigerd als door de uittreding meer dan één/vijftiende (1/15) van de vennoten of meer dan één/vijftiende (1/15) van het geplaatst kapitaal in de loop van het zelfde boekjaar zou wegvallen, of als zij het bestaan van de vennootschap in het gedrang zou brengen.

Een minderjarige kan aandeelhouder zijn. Iemand kan bijvoorbeeld een aandeel schenken aan een pasgeborene en de eventuele dividenden op de rekening van de minderjarige laten storten. Een minderjarige kan evenwel niet zelf beslissen om een aandeel te kopen. Minderjarigen mogen ‘dagdagelijkse handelingen’ stellen, maar een aandeel kopen van 250 euro valt daar niet onder.

Ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige) kunnen wel aandelen kopen in naam van hun minderjarige kinderen. Ze mogen dat zelfs doen met geld van de minderjarige.

Concreet betekent dit dat de aandelen op naam van een minderjarige kunnen staan en dat de dividenden op de rekening van een minderjarige kunnen gestort worden, maar het registratieformulier moet door een meerderjarige ingevuld worden, en de betaling van de aandelen moet door een meerderjarige gebeuren.

Let wel: de vrijstelling van roerende voorheffing (zie hoger) geldt per belastingplichtige. De aandelen van de kinderen moeten dus bij de aandelen van de belastingplichtige ouder(s) geteld worden.

Bij inschrijving hebt u de keuze om 5, 10, 20, 50 of zelfs 100% van uw dividend af te staan aan Natuurpunt, of beter gezegd aan Natuurpunt Beheer VZW, de VZW die binnen de Natuurpunt-groep instaat voor het verwerven van gronden. Die gift wordt integraal gebruikt voor de aankoop van bedreigde gebieden.

Indien er roerende voorheffing moet betaald worden, wordt eerst de roerende voorheffing afgehouden, en wordt het percentage berekend op het overblijvende bedrag.

Voor de bedragen die op die manier bij Natuurpunt Beheer terecht komen wordt een fiscaal attest opgemaakt. Indien u andere giften gedaan hebt, dan worden die bedragen samengeteld. (op voorwaarde dat de giftenadministratie van Natuurpunt op basis van naam en adresgegevens kan opmaken dat het om dezelfde schenker gaat).

Om een fiscaal attest te krijgen moet de (gezamenlijke) gift op jaarbasis minstens 40 euro bedragen.

  • Dit is een vorm van alternatieve financiering van de werking van onze vereniging.
  • Het geeft ons de mogelijkheid om niet alleen in woorden maar ook in daden mee te werken aan een efficiënt klimaatbeleid, en aan 100% hernieuwbare energie in 2050. Het zal ons ook bijkomende ervaring opleveren voor ons beleidswerk (i.h.b. klimaat- en energiebeleid).
  • Het creëert een extra aanbod voor onze leden, en het is ook een manier om een nieuw publiek aan te spreken.

Natuurpunt heeft de voorbije jaren al andere projecten uitgewerkt met Linea Trovata. Dat was een positieve ervaring. Het was ongetwijfeld een voordeel dat we dit project konden opzetten met een partner die we al kenden.

Linea Trovata bleek ook een perfecte partner om te garanderen dat het opgehaalde geld zeer snel kon geïnvesteerd worden.

Energie voor meer Natuur wil een substantieel deel van zijn winst gebruiken voor de bescherming van de biodiversiteit en voor het promoten van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Dat is zo bepaald in de statuten.

Omdat die giften maar ‘in laatste orde’ gebeuren, dus op de winst ná belasting, ná het aanleggen van de reserves en ná het uitbetalen van de aandeelhouders wordt dit bedrag jaarlijks vastgesteld op de AV. tot en met productiejaar 2019 kon er jaarlijks 15.000 euro worden geschonken aan de aankoopprojecten van Natuurpunt.

Nee, om stroom te kunnen verkopen aan particulieren is een bijzondere vergunning nodig. ‘Energie voor meer Natuur CVBA’ heeft op dit moment niet de ambitie om stroom te verkopen aan particulieren. We verkopen onze stroom in ‘bulk’ aan een vergunde energieleverancier.