Wat met de winst

Energie voor meer Natuur CVBA investeert in hernieuwbare energieprojecten. In het bijzonder in middelgrote PV-installaties (zonnepaneelinstallaties voor de opwekking van elektriciteit). In 2010 lanceerde Natuurpunt de actie ‘Grote daken gezocht’ met als bedoeling om dakeigenaars te overtuigen hun daken te verhuren. Ondertussen werden een aantal installaties gebouwd op scholen, rusthuizen en ontmoetingscentra en een jeugdhuis, verspreid over Vlaanderen.

PS: Natuurpunt blijft particuliere dakeigenaars ook aanmoedigen om zelf zonneboilers en fotovoltaïsche panelen te plaatsen. Zonnepanelen zijn goed voor het milieu én voor jouw portemonnee! Lees er hier alles over!

Aankoop van Natuur

Een deel van de winsten van de CVBA gaat naar de aankoop van natuur. Zo gaat er jaarlijks ongeveer 15.000 euro uit de winst naar aankoopprojecten van de 3 regionales die de CVBA mee hebben opgericht. Dat was ook het geval bij de eerdere gezamenlijke projecten van Natuurpunt en Linea Trovata. Met de middelen die voortkwamen uit ‘Zonnen voor meer natuur’ kon Natuurpunt bijvoorbeeld een flink deel van de aankoop betalen van het natuurgebied Stappersven/Kalmthoutse heide. Het is een uniek gebied met een mozaïek van grote vennen, heidegebieden, landduinen en bossen. Het 360 ha grote gebied herbergt zeldzame natuurwaarden en heeft een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

 www.natuurpunt.be/stappersven

Le Vivier in Escanaffles

Vier hectaren waardevolle meersen met typische flora van natte hooilanden met botanische pareltjes zoals wilde bertram, echte koekoeksbloem, dotterbloem. Leefgebied voor rode lijst soorten (moerassprinkhaan, bruine kiekendief, zomertortel). Het gebied ligt net over de grens in Wallonië in de buurt van de Schelde. De buurafdelingen van Natuurpunt in Avelgem en Zwevegem sloegen samen met de regiovereniging Natuur.koepel de handen in elkaar. De CVBA Energievoormeernatuur werd sponsor van dit gebied dat eind 2017 werd aangekocht.

Lees meer

Leiemeander in Oeselgem

1,5 ha wateroppervlak met bijhorende oevers werden in 2016 aangekocht via een samenwerking van Natuur.koepel vzw, Natuurpunt De Torenvalk en Natuurpunt Deinze. Deze oude Leiemeander ligt in één van de projectgebieden die door de Vlaamse overheid aangewezen zijn voor natuurherstel in het kader van het Seine-Scheldeproject. Voor Natuurpunt is deze aankoop dan ook een garantie dat we actief betrokken zullen worden in het Rivierherstelplan Leie eens de uitvoering op het terrein doorgaat.

Bonte Os in Deerlijk
Dit uniek stukje natuurgebied van 2,6 hectare werd in 2015 aangekocht door Natuurpunt Gaverstreke. Het omvat het grootste natuurlijk rietveld in Zuid-West-Vlaanderen, een bronbos, een ruigte en twee aanpalende weides. Bewoners van het rietveld en poel zijn onder meer ijsvogel, waterpieper, rietgors, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, waterral, kleine watersalamander en alpenwatersalamander. De aanwezigheid van larven van de waterkokerjuffer in de poel bewijzen de uitzonderlijke waterkwaliteit van het gebied. De natuur heeft in het bronbos de afgelopen decennia gewoon haar gang kunnen gaan wat resulteerde in veel staand en liggen dood hout. Perfect voor spechten, houtsnip en buizerd.
Leievallei in Lauwe

In dit deel van de Leievallei is nog het oorspronkelijk reliëf van de steilrand goed bewaard. In 2016 werd hier 2,1 hectare weiland met kwel, verspreide houtkanten een poel aangekocht door Natuurpunt Menen met steun van de CVBA. Via een beheer als hooiland zal dit weiland evolueren naar een soortenrijk grasland met pinksterbloem en oranjetipje als meest typische soorten.

Mandelmeersen in Ingelmunster
De nog authentieke Mandelmeers is samen met de kronkelende Mandelbeek een mooi stukje open ruimte, pal in het centrum van Ingelmunster. Naast waardevolle natuur vormen de Mandelmeersen ook een natuurlijke waterbuffer voor het centrum. Dank zij de aankoop van 1,4 hectare door Natuurpunt De Buizerd in 2017 zal dit weidegebied kunnen evolueren naar een soortenrijk grasland. De ligging in het centrum en de aanwezigheid van het gemeentelijk natuureducatief centrum het Schuttershuisje openen de deur voor veel natuurbeleving en educatie voor jong en oud.
Rotersmeers in Bissegem
Hier werd in 2016 2,1 hectare Leiemeers aangekocht door Natuurpunt Kortrijk. Deze kwelrijke weilanden zijn nu al een echt pareltje in de lente door de vele pinksterbloemen. In de oude kwotwilgen woont het steenuiltje en een grote poel die werd aangelegd zal het leefgebied voor salamanders en juweeltjes zoals de weidebeekjuffer vergroten. De vele fietsers langs de Leie krijgen hier een fraai visitekaartje van Natuurpunt te zien!